רווחיות הנכסים: נוסחה וחוש כלכלי

כספים
טוען ...

אחד המדדים הכלכלייםפעילות המיזם היא רווחיות הנכסים. הנוסחה של אינדיקטור זה משקפת את מידת היעילות המורכבת של יישום משאבים כספיים, עבודה וחומרים, לרבות משאבים טבעיים. מדד הרווחיות (מקדם) מחושב לפי יחס הרווח למשאבים, תזרימים או נכסים המרכיבים אותו. הרווחיות מתבטאת בכמות הרווח שהתקבלה ליחידת השקעה וכן ברווח שכל יחידה מוניטרית נושאת לעצמה.

ישנם חמישה אינדיקטורים עיקריים המשקפים את הרווחיות של הנכסים, אשר נוסחה של אשר יש כמה הבדלים.

ראשית, זהו אינדיקטור לרווחיות הכוללתהשקעה, אשר נותן מידע על איזה חלק ברווח (מאזן) מטופל על ידי כל רובל של הנכס של הארגון, כלומר, מראה את האפקטיביות של היישום של ההון.

המדד השני הוא רווחיות ההשקעות המחושבת על הרווח הנקי.

הגורם השלישי הוא הרווחיותנכסים שאינם שוטפים, שנוסחה קובעת את היחס שבין היקף הרווח המתקבל משימוש במשאבים עצמיים לבין שווי המשאבים המושקעים.

כמו כן, נעשה שימוש במדד הרווחיות של הנכסים הפיננסיים ארוכי הטווח, הקובע את האפקטיביות של השקעות החברה בפעילות של ארגונים אחרים.

השימוש בכספים שהושקעו בעבודת המפעל שלה בטווח הארוך מראה את רווחיות ההון (קבע).

מדד היעילות היחסי הואתשואה על נכסים. נוסחת המקדם מעידה על כך שערך זה הוא מנה מחלוקת הרווח הנקי המתקבל על פני תקופת ההיקף הכולל של נכסי הארגון באותה תקופה. יחס פיננסי זה מתייחס לקבוצה של רווחיות ומראה את היכולת של נכסים כדי להרוויח.

באופן כללי, התשואה על הנכסים היאמעין אינדיקציה ליעילות ולרווחיות עבודתה של החברה, שאינה מושפעת מהיקף ההלוואות. הוא משמש כדי להשוות את העבודה של ארגונים בתוך אותו ענף.

לפיכך, הרווחיות של הנכסים (נוסחה) שווה לרווח הנקי חלקי הערך הממוצע של הנכסים, הרכיבים נלקחים לתקופה מקבילה שווה.

הרווחיות הכלכלית של הנכסים מציגה את סכום הרווח המיוחס לכל רובל שהושקע בהון החברה.

רווחיות הנכסים השוטפים: נוסחה

אינדיקטור זה מחושב לפי היחס בין נטורווח, העומד לרשות החברה לאחר ניכוי מסים, לנכסים שוטפים. היחס המתקבל מצביע על יכולת החברה לספק כמות מספקת של רווח ביחס להון החוזר ששימש. עליית ערך המדד מבהירה את הגידול ביעילות השימוש בנכסים שוטפים.

הרווחיות הכוללת מחושבת לפי היחסברווח הנקי של הנכסים השוטפים והנכסים הקבועים. אינדיקטור זה הוא אינדיקטור מרכזי המשמש לניתוח הרווחיות של החברה. אם יש צורך לקבוע באופן מדויק יותר את הפיתוח של הארגון, מחוונים מרכזיים כגון מספר מחזור הנכס ואת הרווחיות של מחזור אחד מחושבים.

המדד האחרון משקף את חלק הרווח,אשר נחשב עבור כל הרובל הרוויח. היחס מחושב לפי היחס בין הרווח הנקי לבין מספר המכירות המבוטאות בכסף. הערך המתקבל מציין את מדיניות המחירים של החברה, את יכולתה לשלוט בעלויות.

טוען ...
טוען ...