רווחיות הארגון

עסקים

רווחיותו של מפעל מהווה אינדיקציה ליעילות שבה נעשה שימוש בנכסים קבועים, המחושבת כשיעור הרווח לערך הממוצע של הקרן, וכן לנכסים שוטפים.

הרווח והרווחיות של הארגון קשורים באופן ישיר.

הרווח הוא קטגוריה כלכלית המבטאתייצור היחסים הכלכליים הנובעים היווצרות ושימוש שלאחר מכן של המוצר המיוצר. במגזר הריאלי, הרווח לוקח בצורה חומרית בצורה של כסף, משאבים, קרנות והטבות.

אם מיזם מקבל רווח כלשהו, ​​אם כןזה חסכוני. מדדי הרווחיות המשמשים בחישובים משקפים את הרווחיות היחסית. ניתוח היציבות הפיננסית של הארגון מתבסס על ניתוח אינדיקטורים אלה. מחוונים מוחלטים יחסית נלקחים כדי להעריך את האפקטיביות ואת הכדאיות הכלכלית של הארגון.

מדדים מוחלטים מאפשרים לבצעניתוח הדינמיקה של אינדיקטורים רווח עבור שנים מסוימות. על מנת לקבל תוצאות אמינות יותר, מחושבים האינדיקטורים תוך התחשבות באינפלציה.

האינדיקטורים היחסיים הם האופציות ליחס הרווח וההון המושקע בייצור (רווח והוצאות הייצור). לכן, הם אינם מושפעים כל כך מאינפלציה.

הסכום המוחלט של הרווח לא תמיד נותןרעיון נכון של רמת הרווחיות של מפעל מסוים, משום שהוא משפיע הן על איכות העבודה והן על היקף הפעילות. בהקשר זה, כדי לאפיין בצורה מדויקת יותר את העבודה של הארגון, לא רק את הסכום המוחלט של הרווח משמש, אלא גם את המחוון היחסי, הנקרא רמת הרווחיות.

אינדיקטורים אלה צריך להיחשב בהשוואה לתקופות זמן אחרות, כפי שהוא מאפשר לשפוט את הדינמיקה של פיתוח הארגון.

הרווחיות של הארגון מאפיינת את הרמהרווחיות או unprofitableness של הייצור. מדדי הרווחיות עצמם מייצגים מאפיינים יחסיים של תוצאות הצמיחה הפיננסית והאפקטיביות של הארגון. הם משקפים את הרווחיות היחסית של חברה או מפעל, הנמדדת כאחוז מההוצאות ההוניות מתפקידים שונים.

המאפיינים החשובים ביותר של הסביבה בפועל, באשר מהווה את הרווח וההכנסה של הארגון, הם אינדיקטורים רווחיות. הם משמשים ניתוח השוואתי והערכת המצב הפיננסי של הארגון.

האינדיקטורים העיקריים לרווחיות הם: רווחיות מוצרי הארגון, התשואה על ההון והרווחיות הכוללת.

הרווחיות של מוצרים היא השתקפות שליחס הרווח ליחידת מכירה. אינדיקטור זה עולה עם הצמיחה של מחירי מוצרים עם עלויות קבועות לייצור או עלויות ייצור נמוכות יותר, תוך שמירה על סנט קבוע למוצרים הנמכרים.

רווחיות ההון מראה את יעילות השימוש בכל הרכוש העומד לרשותו של המיזם.

רווחיות כוללת (רווחיות הארגון) מבטא את היחס שבין הרווח המאוחד לבין הערך הממוצע של הנכסים היצרניים הקבועים, וכן ההון החוזר המנורמל. יחס זה לעלויות מראה את הרווחיות של המיזם. כלומר, רמת הרווחיות הכוללת, המשקפת את צמיחת ההון המושקע, שווה לרווח שנוצר לפני צבירת הריבית, מוכפלת ב -100% ומחולקת לנכסים.

הרווח הכולל הוא המפתחהמדד המשמש לניתוח הרווחיות. להגדרה מדויקת יותר של התפתחות הארגון, מחושבים שני אינדיקטורים נוספים: הרווחיות של מחזור הייצור ומספר מחזור הנכסים.

רווחיות המחזור שווה לתלות בהכנסות ברוטו על עלויות. מספר מחזורי ההון שווה לשיעור התמורה ברוטו לסך ההון.